Praktijk Oogstmaan

Jongensschoolstraat 1
3321 Outgaarden
Rekeningnr: BE67 0018 3949 7387
BTW nr: BE 0836.054.678
GSM: 0489/78.93.92
info@praktijkoogstmaan.be

Zielsverwerkelijking beschouwd vanuit de 5 bewegingen, het medicijnwiel, en het esoterische christendom

05/06/2017 18:57

De 5 bewegingen is een model om naar de wereld te kijken. Deze vijf bewegingen beschrijven de verbanden tussen o.a. kosmische cycli (zoals de seizoenen), het menselijk lichaam, kruiden en de menselijke psyche. Volgens een 3000 jaar oude illustratie die gebruikt wordt binnen de acupunctuur, de Feng Shui, de Taoïstische filosofie e.d., worden in een kruisvorm de elementen Vuur-Aarde-Water op een verticale as en Hout-Aarde-Metaal op een horizontale as geplaatst.

            Vuur
               |
Hout – Aarde – Metaal
               |
           Water

De horizontale as gaat over het fysieke “in de wereld zijn” en het contact met andere mensen. De verticale as gaat over onze plek hier op aarde en de mate waarin wij ons ware zelf en onze ware bestemming verwerkelijken.

In “The Secret of the Golden Flower”, een boeddhistisch/taoïstische tekst, wordt op het belang van de verticale Vuur-Aarde-Water as gewezen en haar bijdrage tot het openbloeien van het ware zelf en het realiseren van het eigen potentieel:

The highest secrets of alchemy are the water of vitality, the fire of spirit, and the earth of attention.”

Vuur, Aarde en Water moeten harmonieus samenwerken opdat je je eigen (ziels)bestemming vorm zou kunnen geven. Het Vuur zorgt voor bezielde inspiratie en begeestering, de Aarde geeft deze inspiratie een sterke focus, en het Water is nodig om de bezielde en intentiegerichte inspiratie wilskrachtig vorm te blijven geven.

Het Vuur element, verbonden met het hart, moet een harmonieus en “bezield” vuur betreffen waarbij we doen wat we moeten doen, op de juiste plaats en op het juiste tijdstip, alsof alle gebeurtenissen zich vanuit een inherente orde gesynchroniseerd ontvouwen. Bij het Vuur element hoort datgene wat men in het Chinees de “shén” oftewel “geest” noemt. Dit doet ook denken aan de “Heilige Geest”. De “shén” is universeel en individueel, het is een namelijk een stukje hemel dat in ons woont. In de Christelijke traditie wordt gezegd: “Ik heb gezegd, Gij zijt Goden”. Een gezonde “shén” staat in verbinding met een gevoel van harmonie, kan contact maken met het goddelijke/hemelse in ons en helpt ons daarmee onze plek binnen het grotere geheel te vinden.


Foto: mijn prachtige zonnesteen die het Vuur element in mij voedt en mij begeleidt bij eigen transformatieprocessen.

Het Aarde element staat voor transformatie. Bij het Aarde element hoort de “yì” oftewel de “aandacht, intentie”. Een gezonde “yì” geeft richting en geconcentreerde focus aan het universele hemelse dat we via een harmonieuze Vuur energie hebben kunnen grijpen. Een gezonde “yì” transformeert het universele hemelse tot iets individueels – we slagen erin om onze hemelse essentie concreet en grofstoffelijk te maken, om onze (ziels)essentie in de materie te verwerkelijken.

Binnen het Water element zorgt een gezonde “zhì” oftewel “wilskracht, ambitie” ervoor dat we onze zielsessentie vorm kunnen blijven geven in ons dagelijkse leven, dat we als bezielde mensen aanwezig zijn en blijven in deze wereld en in deze materie.

In de Ling Shu, een acupunctuur studieboek van tweeduizend jaar oud, wordt deze verticale as beknopt beschreven:

“Wanneer iets de wezens beweegt, spreken we van het Hart.
Wanneer het Hart herinnert, spreken we van de Intentie.
Wanneer de Intentie permanent wordt, spreken we van de Wil.”

Wanneer Hemel en Aarde zich op deze manier in onszelf verenigen, spreekt men van “Líng”, waarbij lichaam, geest en ziel als een perfecte drie-eenheid functioneren en dingen in de materie zetten.

Ik zie nu ook het medicijnwiel voor mijn geestesoog verschijnen waar eveneens 2 assen een kruisvorm maken binnen de cirkel. De verticale noord-zuid as op de cirkel gaat over het zijn zelf. Het noorden is de ziel. Het zuiden is de plek van ons lichaam, daar waar elk doen een bijdrage is tot het zijn – verwerkelijking in het “nu” van de zielsessentie. De ziel is rechtstreeks verbonden met ons lichaam via de noord-zuid as. Een deel van onze ziel is in de materie ingedaald en bevindt zich in ons lichaam.

Keren we ten slotte onze aandacht naar het Latijnse kruis en de overeenkomstige esoterische betekenis ervan. Ik denk dan allereerst aan de mystieke/esoterische formulering van Augustinus:

Noli foras ire, in te ipsum redi; in interiore homine habitat veritas.”
“Do not go outward but remain in the inwardness of your being, for in the inner self dwells truth.”

Volgens de vroegchristelijke mystiek (ook wel het innerlijke christendom genoemd, of het esoterische christendom, of nog het gnostieke christendom), het ware christendom, is men op basis van zelf-authoriteit binnen de huidige “kosmische mysterieschool” zijn eigen priester, zijn eigen leermeester. De eigen waarheid, die voor iedereen anders en uniek is en niet opgedrongen kan worden van buitenaf, is via een spirituele weg van zelfinwijding, een eigen mysterieweg, te vinden.

Ook in het boek Meditation Yoga van Masahiro Oki, de grondlegger van de Japanse oki-do yoga, staat bijvoorbeeld dat de waarheid (“hannya”) iets is dat enkel gevonden kan worden door persoonlijke ervaring of “mikkyo”.

Vanuit de visie van het esoterische christendom, daalt de mens tijdens verschillende levens en als gevolg van een veelheid aan ervaringen de verticale spirituele as af waarbij uiteindelijk het lichaam een opstandingslichaam wordt met lichaam, geest en ziel als een perfect functionerende drie-eenheid. Vanuit dit opstandingslichaam, dat bevrijd is van het wiel van geboorte en dood, kan dan de vurige geestvonk op de horizontale materiële as uitgeademd worden want de mens gaat het spirituele pad nooit alleen voor zichzelf, maar steeds voor alles en iedereen. Elk mens dat het opstandingslichaam weet op te bouwen, draagt bij aan de opstanding van wereld en mensheid. De gnostieke mens wordt zelf een kruis, die eeuwigheid en tijd met elkaar verbindt, en de eeuwige spirituele kracht uitademt in de materie.

Dat is uiteindelijk de ware definitie van religie, namelijk de vuurkracht van de geest doorgeven m.a.w. de innerlijke lichtkracht uitademen in de horizontale dimensie, in dienstbaarheid aan de ziel en aan de maatschappij. Men verbindt de aardse horizontale en de hemelse verticale dimensie met elkaar. De ziel is de innerlijke Jezus die de brug wordt tussen de wereld van de geest en de wereld van het lichaam, van de materie. Zo is de mens in essentie een geestelijk wezen dat verbonden is met de goddelijke wereld.

Masahiro Oki zegt hierover: “True religion teaches people how to be human beings, how to live, how to realise the full potential of the lifeforce of all beings.”

Het doet me denken aan de staat van “satori” of “verlichting” waarover Masahiro Oki het volgende zegt:“Satori is action with love, devoted service, faith. We will be able to do whatever is necessary and appropriate at the right time. We will be able to see/understand another person's mind.”

Kerst, Pasen en Pinksteren zijn drie mijlpalen op de spirituele weg die we als mens ieder moment, het hele jaar door kunnen gaan.

Kerstmis gaat over de lichtgeboorte in het hart van de mens (formatie, rups).

Pasen betreft dan de opstanding van de innerlijke mens (reformatie, pop). De waterdoop/wedergeboorte uit water door Johannes staat symbool voor transformatie tijdens het leven: men stelt na veel zoeken en na vele ervaringen de concrete intentie om te streven naar heelwording, naar waarachtig menselijk leven, naar dienstbaarheid; de persoonlijkheid is bereid om een tempel van de Geest te worden en zijn fysieke lichaam te vergeestelijken. Het hogere veld van het menselijke leven is er, maar de Johannes-mens heeft er nog geen deel aan. De mens die zijn innerlijke stem volgt, zal daarom door nieuwe en verheffende ervaringen gaan die op reiniging en zuivering gericht zijn zodat er op het laatste niets meer is dat de instroom van spirituele kracht belemmert. Alles wat zich niet harmonieus tot het goddelijke verhoudt, wordt verbroken. De rups moet eerst sterven vooraleer deze een vlinder kan worden. De ware leerling van de ziel laat dit in rust en vertrouwen gebeuren. Lijden is hier niet meer doelloos te noemen, maar opent de deur naar zuivering en innerlijke groei. Pasen handelt over de kruisiging of het afleggen van het ego en de verrijzenis of de opstanding van de innerlijke Christus/het ware zelf/de innerlijke mens. In het boeddhisme zou men dit bijvoorbeeld de boeddhanatuur noemen. De innerlijke mens die al een zeker spiritueel pad gegaan is, stelt het ego ten dienste van de ziel en leeft een leven dat geleid wordt door haar ziel. Deze mens heeft deel aan enerzijds de tijdruimtelijke wereld (de horizontale as) en anderzijds de wereld van de ziel (de verticale as).

Uit God worden zij geboren,
In Jezus sterven wij,
Door de heilige geest worden wij wedergeboren”.

Pinksteren verwijst naar het herstel van de geestbinding (transformatie, vlinder). De door het water gereinigde en gezuiverde mens wordt dan tijdens Pinksteren wedergeboren doordat hij gedoopt wordt in het transformerende vuur van de heilige geest.

Het proces van gedoopt worden in water en vuur (geest) noemt men transfiguratie: innerlijke tempelbouw, waarbij het opstandingslichaam tot stand komt. Het is het oeroude gnostieke proces waarbij de sterfelijke mens opgaat in de onsterfelijke mens, de ware Geest-mens. Zo wordt de brug gevormd tussen hemel en aarde. Transfiguratie is dé reden voor het bestaan van de mens op aarde.

Dit proces van vernieuwing kan men alleen aanvangen op basis van een volheid aan ervaringen en op basis van een diep verlangen naar werkelijke vervulling, opgedaan in vele levens.

Ik ben een wandelaar die plaats na plaats en huis na huis wisselt, totdat ik aankom in de stad en het huis die eeuwig zijn.”

Een zalige Pinksteren toegewenst!

Bronvermelding:
* Oki, Masahiro. Meisoo Yoga Nyuumon. Japan Publications, Inc., 1975. Tamaki, Mizue en Belia Biesheuvel (vert.), Meditation Yoga. Lochem, Drukkerij Lammerdink V.O.F., 2001.
* https://lumenacupunctuur.wordpress.com/2014/11/06/persoonlijke-ontwikkeling-en-acupunctuur-het-geheim-van-vuur-aarde-en-water-deel-i/
* https://lumenacupunctuur.wordpress.com/2014/11/16/persoonlijke-ontwikkeling-en-acupunctuur-het-geheim-van-vuur-aarde-en-water-deel-ii/
* Boer, André De en Tanja Rozema. Spirituele Pasen en Pinksteren. Handreiking voor bezinning en bezieling betreffende de opstanding van de innerlijke mens. Haarlem: Rozekruis Pers, 2016.
* Vzw Epeca, hand-outs opleidingsweekend "Systeem en natuurlijke orde", 1e jaar Epeca, 2016.
* Vzw Epeca, hand-outs opleidingsweekend "De vijf energetische bewegingen", 1e jaar Epeca, 2016.
* Cleary, Thomas. The Secret of the Golden Flower. The Classic Chinese Book of Life. New York: HarperOne, 1991.
* Demmer, Klaus. Shaping The Moral Life: An Approach to Moral Theology. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2000.

Oki, Masahiro. Meisoo Yoga Nyuumon. Japan Publications, Inc., 1975. Tamaki, Mizue en Belia Biesheuvel (vert.), Meditation Yoga. Lochem, Drukkerij Lammerdink V.O.F., 2001.

Read more: https://www.praktijkoogstmaan.be/info-en-inschrijvingen/boekentips/